Wzorniki Tkanin
Zaloguj się lub Zarejestruj

 

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym Strefakrzesel.pl

 

§ 1

Słowniczek pojęć

 


1. Sprzedawca – firma: „STREFA KRZESEŁ", wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Siedziba Sprzedawcy mieści się pod adresem: Mietniów 266, 32-020 Wieliczka; NIP 6792053451, REGON 123092320, mail: biuro@strefakrzesel.pl. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT.

 

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.strefakrzesel.pl za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.

3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

5. Regulamin – niniejszy regulamin.

6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu.

7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności meble.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę towarów.

 

 

§ 2

 

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu,

2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.

4. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

5. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Polski

6. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

7. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.

8. Z uwagi na indywidualny charakter sprzedawanych towarów ich rzeczywisty wygląd i kolorystyka mogą nieznacznie różnić się od towarów prezentowanych na zdjęciach w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień Kupujących przysługujących im na podstawie kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

9. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o towarze).

 

 

§ 3

 

Składanie zamówień

 

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.

2. W celu złożenia zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia.

4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

- przelew na rachunek bankowy Sklepu,

- gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem),

- gotówką przy odbiorze osobistym w siedzisbie Sklepu,

5. W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 5 dni od dnia jego potwierdzenia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

6. Sprzedawca realizuje dostawę towarów w następujący sposób:

- kurierem,

- odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sklepu (po ustaleniu terminu odbioru),

 7. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w trakcie procedury składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Ponadto informacja o kosztach dostawy uwidoczniona została w zakładce na stronie głównej Sklepu „Koszty dostawy”, która jest integralną częścią niniejszego regulaminu. Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego.

8. Kupujący nie ponosi kosztów dostawy w przypadku odbioru osobistego w Sklepie.

 

 

 

§ 4

 

Realizacja zamówień

 

1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie zamówienia).

2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza rejestracji Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 dni, z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

3. Warunkiem przyjęcia do realizacji zamówienia o wartości powyżej 3 000 złotych jest dokonanie przez Kupującego przedpłaty za zamówiony towar – w wysokości uzgodnionej z Kupującym, nie większej niż 30 % wartości towaru.

4. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od formy płatności. W przypadku zamówień płatnych za pobraniem czas liczony jest od chwili złożenia zamówienia na stronie Sklepu. W przypadku kiedy zapłata dokonywana jest za pomocą przelewu termin realizacji liczony jest od momentu zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Sprzedawcy.

5. Terminy realizacji zamówienia określone są przy każdym towarze.

6. Jeśli przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpiło w dniu roboczym przed godziną 16.00 realizacja zamówienia rozpocznie się tego samego dnia; w przypadku przyjęcia zamówienia po godzinie 16.00, w sobotę, niedzielę lub święto realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący, następujący po dniu, w którym zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

7. Sprzedawca realizuje zamówienie w terminie do 30 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia, pod warunkiem że Kupujący będący konsumentem wyrazi zgodę na taki termin w ciągu tygodnia od dnia złożenia zamówienia. Milczenie konsumenta będzie oznaczać realizację przez Sprzedawcę zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych.

8. Zamówienia złożone przez Kupujących niebędących konsumentami realizowane są w terminie do 30 dni roboczych.

9. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak towaru, Kupujący będący konsumentem zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od konsumenta sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.

10. Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT, którą Kupujący otrzymuje wraz z towarem lub w oddzielnej przesyłce.

11. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 

§ 5


Reklamacja i gwarancja

 
1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

2. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sklepu, osobiście w siedzibie Sklepu oraz za pomocą poczty e-mail.

3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

4. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy oraz dołączenie zdjęć reklamowanego towaru, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży oraz zdjęć, nie będą rozpatrywane.

5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

6. W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.

7. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (o ile taki dokument jest dołączony do towaru).

 

§ 6

 

Odstąpienie od umowy


1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. oochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

- dostarczania prasy,

- usług w zakresie gier hazardowych.

3. W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

5. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

6. Koszty związane z zakupem towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

7. Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

§ 7

 

 

Ochrona danych osobowych i prywatności


1. Kupujący wypełniając formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Wypełniając formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

6. Zapisując się do biuletynu informacyjnego w Sklepie użytkownik (Kupujący, bądź inna osoba) wyraża zgodę na przyjętą przez Sklep politykę prywatności, czyli wykorzystywanie e-maila podanego przez użytkownika do informowania go o nowościach, promocjach i wyprzedażach.

7. Adresy mailowe użytkowników, którzy zarejestrowali się w biuletynie informacyjnym wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o nowościach, promocjach i wyprzedażach. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.

8. W każdej chwili użytkownik ma prawo zrezygnować z biuletynu informacyjnego.

9. Niektóre obszary Sklepu  mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli pliki identyfikujące odwiedzającego. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i danych znajdujących się na komputerze. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę stron www.

 

 

§ 8

 

 

Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.strefakrzesel.pl w zakładce "Regulamin".

4. Po ewentualnej zmianie Regulaminu Kupujący będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej w wyniku rejestracji, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed zmianą Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.